Tài liệu tham khảo

  1. Liệu pháp đồng hóa trong y học hiện đại, William N. Taylor. MD, trang 75-120
  2. Thuốc, vận động viên và hiệu suất thể chất, được chỉnh sửa bởi John A. Thomas, Trang 27-30
  3. Loãng xương: Sinh bệnh học và Quản lý, được chỉnh sửa bởi RM Francis, trang 101-130